Đăng nhập Nâng cao tinh thần tự học - Học để khẳng định mình
KHAI GIẢNG 2022-2023
HÌNH ẢNH HĐ CÔNG ĐOÀN
HĐ ĐOÀN THANH NIÊN

BẢNG THÔNG BÁO

* Hướng dẫn học sinh đăng nhập trang Web hvthu.edu.vn
- Khối 10: Từ ngày 6/9/2022 
+ Nhà trường đã cấp mã định danh (cũng là số báo danh áp dụng trong kiểm tra) cho học 
sinh K10.
+ Nhà trường đã cấp mật khẩu mới cho học sinh là 1234567.
+ Đăng nhâp:
  Tên đăng nhập: hs + mã định danh.
  Mật khẩu: 1234567.
  Ví dụ: Học sinh có mã định danh là: 220001 thì tên đăng nhập là: hs220001, mật khẩu 
là 1234567.
  Sau khi đăng nhập, học sinh nên đổi và nhớ mật khẩu để đăng nhập cho lần sau.
- Khối 11 và 12 mã định danh như cũ. Mật khẩu mới của năm học này là 1234567.
+ Để biết mã định danh của mình học sinh vào mục "Danh sách các lớp" để xem.
* Tựu trường năm học 2022-2023, ngày 29/8/2022.
+ Khối 10 và khối 11: Tại cơ sở 1, số 2 Hòn Chồng, Vĩnh Phước,Nha Trang.
+ Khối 12      : Tại cơ sở 2, số 14 Đặng Tất, Vĩnh Hải,Nha Trang.
+ Học sinh có mặt lúc 6h45.
+ Đoàn TN phổ biến nội quy nề nếp, quy chế thi đua,...
+ Ban chuyên môn: Phổ biến phương thức học tập, quy định đánh giá và xếp loại học sinh,...
* Danh sách học sinh lớp:
+ Hiện nay nhà trường đã sắp lớp học cho học sinh K10 và K12 và đã đưa danh sách lớp lên 
 Website của trường.
+ Học sinh vào mục "Danh sách các lớp" để biết thông tin lớp học của mình.
* Lưu ý
+ Ngày 5/9/2023, nhà trường sẽ cập nhật mã định danh (dùng làm số báo danh và tài khoản 
 đăng nhập Website để học tập trong suốt quá trình học tập và kiểm tra tại trường) cho 
  học sinh khối 10. 
+ Khối 11 và khối 12 sẽ được cấp mật khẩu mới. Mã định danh của K11,12 không thay đổi.
+ Học sinh thường xuyên cập nhật Website htvthu.edu.vn để biết thông báo mới của nhà 
 trường để thực hiện nhiệm vụ của học sinh. Trân trọng!