Đăng nhập Nâng cao tinh thần tự học - Học để khẳng định mình
BẢNG THÔNG BÁO

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm học 2022-2023.

- Đồi tượng thi: Tất cả học sinh trường THPT Hoàng Văn Thụ.

- Thời gian: Bắt đầu từ ngày 9/11/2022 đến ngày 18/11/2022.

- Thể lệ cuộc thi: Xem

* Tài liệu tham khảo (Xem các mục sau)

- Luật an ninh mạng:(Nhấn vào biểu tượng để xem)

- Luật giao thông đường bộ:(Nhấn vào biểu tượng để xem)

- Luật thanh niên: (Nhấn vào biểu tượng để xem)

- Luật trẻ em: (Nhấn vào biểu tượng để xem)

- Nghị định 80 năm 2017: (Nhấn vào biểu tượng để xem)

- Nghị định số 100 năm 2019 (Nhấn vào biểu tượng để xem)

- Vào thi: (nhấn vào biểu tượng) Thời gian thi đã hết

TẬP THỂ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ

Trường học số hoá: Trường THPT Hoàng Văn Thụ
Địa chỉ: Số 2, Hòn Chồng, Nha Trang, Khánh Hoà