Trang chủ Nâng cao tinh thần tự học - Học để khẳng định mình
Hiển thị:

Công văn, thông tư, quyết định của cấp trên

TT Tên văn bản Ghi chú Xem Tải
1 TT03_BNV Quy định về chế độ việc làm đối với GV THPT Quy định tính tiết dạy tiết kiêm nhiệm. Ban hành ngày 23/6/2017
2 Hướng dẫn thu học phí năm học 2022-2023 Công văn số 3140/SGDĐT-KHTC ngày 16/12/2022
3 TT 32/2020_BGD&ĐT- Điều lệ trường THPT Ban hành ngày 15/9/2020
4 TT 22/2021/TT-BGDĐT Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
5 Sửa đổi quy định nâng lương thường xuyên, trước thời hạn và chế độ phụ cấp vượt khung đối với CB, công chức, viên chức và người lao động. Bộ nội vụ ban hành ngày 29/6/2021
6 Công văn hướng dẫn nhiệm vụ Quản lý chất lượng năm học 2022 - 2023 của Sở GD Số 2779/SGDĐT-QLCL ngày 26/9/2022
7 Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc ... của UBND tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa
8 Kế hoạch Thanh tra năm học 22-23 Kế hoạch số 29/KH-TTS ngày 30/9/2022 của Thanh tra Sở
9 2443/SGDĐT-GDTrHTX V/v hướng dẫn một số nội dung chuyên môn giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên từ năm học 2022-2023 an hành ngày 11 tháng 10 năm 2022
10 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT, Chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học 2022 - 2023 Công văn 2284/SGDĐT-QLCL ngày 26/9/2022