Trang chủ Nâng cao tinh thần tự học - Học để khẳng định mình
THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ
Thứ Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12 10A13
Thứ 2 (Sáng) 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt
3 Hóa học Hóa học Vật lí Ngoại ngữ CNN Tin học Ngoại ngữ Tin học Tin học Địa lý Ngoại ngữ CNN GDKTPL
4 Vật lí Sinh học Toán Sinh học Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngoại ngữ Vật lí Ngoại ngữ Ngoại ngữ Địa lý Ngoại ngữ
5 Vật lí Ngoại ngữ Toán Sinh học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Tin học Ngoại ngữ Vật lí Ngữ văn GDKTPL Địa lý Ngoại ngữ
Thứ 3 (Sáng) 1 Sinh học Ngoại ngữ Hóa học Sinh học Địa lý Tin học Toán Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Hóa học Ngoại ngữ Ngữ văn
2 Vật lí Ngoại ngữ Ngoại ngữ Địa lý Địa lý Toán Toán Ngoại ngữ Toán Toán Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ
3 Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Toán Ngoại ngữ Địa lý Lịch sử Toán Toán GDKTPL Ngoại ngữ
4 Hóa học Toán Toán Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ Địa lý Địa lý Toán GDKTPL
5 Hóa học Sinh học Toán Ngoại ngữ Lịch sử Ngữ văn GDKTPL Ngữ văn Ngoại ngữ Địa lý Địa lý Toán Toán
Thứ 4 (Sáng) 1 Ngoại ngữ Ngữ văn CNC Toán Tin học Ngữ văn GDKTPL Toán Tin học Ngữ văn CNN Lịch sử Ngữ văn
2 Ngoại ngữ Ngữ văn CNC Toán Ngữ văn GDKTPL Ngữ văn Tin học Ngữ văn CNN Ngữ văn CNN CNN
3 Ngữ văn CNC Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Lịch sử Ngữ văn GDKTPL Ngữ văn Toán Ngữ văn GDKTPL Địa lý
4 Toán CNC Sinh học Ngữ văn Ngoại ngữ Địa lý Địa lý GDKTPL Vật lí Lịch sử Lịch sử Ngữ văn Toán
5 Toán Vật lí Sinh học Tin học Ngoại ngữ Địa lý Vật lí Vật lí GDKTPL GDKTPL Địa lý Ngữ văn Toán
Thứ 5 (Sáng) 1 Sinh học Lịch sử Ngữ văn Lịch sử CNN Lịch sử Địa lý Địa lý Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn Lịch sử
2 Lịch sử Vật lí Ngữ văn Hóa học Địa lý Toán Lịch sử Vật lí Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn
3 Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ Hóa học Ngữ văn Toán Lịch sử Lịch sử Địa lý GDKTPL CNN Địa lý Ngữ văn
4 Ngữ văn Toán Vật lí Tin học Toán Vật lí Vật lí Ngữ văn Địa lý Toán Ngữ văn Ngoại ngữ CNN
5 Toán Toán Vật lí Địa lý Tin học Vật lí Vật lí Toán Ngữ văn CNN Ngữ văn Ngoại ngữ Toán
Thứ 6 (Sáng) 1 CNC Hóa học Hóa học Toán Hóa học GDKTPL Tin học Lịch sử Toán Hóa học GDKTPL Hóa học Hóa học
2 CNC Hóa học Hóa học Toán Hóa học Vật lí Ngữ văn Vật lí Toán Hóa học Hóa học Hóa học Hóa học
3 Toán Vật lí Lịch sử Hóa học Lịch sử Ngoại ngữ Toán Toán GDKTPL Ngoại ngữ Toán Toán Địa lý
4 Ngoại ngữ Toán Toán Lịch sử Ngoại ngữ Toán Toán Địa lý
5
Thứ 7 (Sáng) 1
2
3
4
5
Thứ 2 (Chiều) 1
2 Thể dục Quốc phòng Thể dục
3 Thể dục Quốc phòng Thể dục Thể dục
4 Thể dục Quốc phòng Thể dục
5 Quốc phòng Thể dục Thể dục
Thứ 3 (Chiều) 1
2
3
4
5
Thứ 4 (Chiều) 1
2 Thể dục Quốc phòng Thể dục
3 Thể dục Thể dục Quốc phòng
4 Thể dục Quốc phòng Thể dục
5 Thể dục Thể dục Quốc phòng
Thứ 5 (Chiều) 1
2
3
4
5
Thứ 6 (Chiều) 1
2 Quốc phòng Quốc phòng Thể dục Thể dục
3 Thể dục Quốc phòng Thể dục Quốc phòng Thể dục
4 Quốc phòng Thể dục Thể dục
5 Thể dục Thể dục
Thứ 7 (Chiều) 1
2
3
4
5