Trang chủ Nâng cao tinh thần tự học - Học để khẳng định mình
THỜI KHOÁ BIỂU TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ

Phạm Ngọc Thắng

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7

Nguyễn Văn Tới

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4 10A4 10A4
Thứ 5
Thứ 6 10A4 10A4
Thứ 7

Nguyễn Duy Ngọc

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 10A6 10A6
Thứ 4
Thứ 5 10A6 10A6
Thứ 6
Thứ 7

Võ Thị Tâm

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12C2 12C2
Thứ 3 10A7 10A7 10A2 10A2
Thứ 4 12C2 12C2 10A7
Thứ 5 10A7 12C2 12C2
Thứ 6 10A2 10A2
Thứ 7

Lê Minh Thiêm

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12C1 12C1
Thứ 3 10A10 10A10
Thứ 4 10A10 10A1 10A1
Thứ 5 12C1 12C1 10A10 10A1
Thứ 6 10A1
Thứ 7 12C1 12C1

Đỗ Thị Liên

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12C15 12C15 12C15 12C15 11B13 11B5
Thứ 3 11B13 11B13
Thứ 4
Thứ 5 12C15 12C15 11B5 11B5
Thứ 6 12C15 12C15
Thứ 7 11B5 11B13

Nguyễn Thị Thanh Thùy

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12C4 12C4 12C6 12C6
Thứ 3 12C6 12C6
Thứ 4 11B1 11B1 12C4 12C4
Thứ 5 12C4 12C6
Thứ 6 12C4 12C6 11B1 11B1
Thứ 7

Nguyễn Thị Phương

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12C10 12C10 11B15 12C10 12C10
Thứ 3 11B15 11B14
Thứ 4 11B15 11B15 11B14
Thứ 5 12C10 12C10
Thứ 6 11B14 11B14
Thứ 7 12C10 12C10

Nguyễn Thị Xuân Hòa

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 10A9 10A9 10A12 10A12
Thứ 4
Thứ 5 11B6 11B6
Thứ 6 10A9 10A9 10A12 10A12 11B6 11B6
Thứ 7

Phạm Hồng Lệ

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 11B8 11B8 11B8 11B8
Thứ 3 11B9 11B9
Thứ 4 11B8 11B8
Thứ 5
Thứ 6 11B9 11B9
Thứ 7

Thái Thành Thương

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 10A3 10A3 12C14
Thứ 3 10A3 10A3 12C5 12C5
Thứ 4 12C5 12C5 12C14 12C14
Thứ 5 12C5 12C14
Thứ 6 12C5 12C14 12C14
Thứ 7

Lê Hồng Trang

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 11B10 11B10 11B10
Thứ 3 11B10 11B12 11B12
Thứ 4
Thứ 5 11B12 11B12
Thứ 6
Thứ 7 11B10 11B10

Võ Trần Vy Hằng

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 11B7 11B7 11B7 11B7
Thứ 3
Thứ 4 11B4 11B4
Thứ 5 11B7 11B7
Thứ 6 11B4 11B4
Thứ 7

Vũ Thị Hòa Trang

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12C9 12C9 12C9 12C9
Thứ 3 10A5 10A5 10A13
Thứ 4 10A13 10A13
Thứ 5 12C9 12C9 10A5 10A13
Thứ 6 12C9 12C9
Thứ 7

Bùi Thị Thu Hằng

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 11B11 11B11
Thứ 4 12C12 12C12 11B3 11B11 12C12 12C12
Thứ 5 12C12 12C12 11B3 11B11
Thứ 6
Thứ 7 11B3 11B3

Nguyễn Thanh Thủy

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12C3 12C3 12C3 12C8 12C8 12C8 12C8
Thứ 3 10A11 10A11 12C3
Thứ 4
Thứ 5 12C3 12C8 12C8
Thứ 6 12C3 10A11 10A11 12C3 12C3
Thứ 7

Nguyễn Ngọc Sơn

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12C13 12C7
Thứ 3 10A8 12C13
Thứ 4 10A8 12C7 12C7 12C7 12C7 12C13 12C13
Thứ 5 10A8 12C7
Thứ 6 12C13 12C13 10A8
Thứ 7

Đỗ Thị Thu Thảo

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12C11 12C11 12C11 12C11 12C11 12C11
Thứ 3 11B2 11B2
Thứ 4
Thứ 5 12C11 12C11
Thứ 6 11B2 11B2
Thứ 7

Phạm Hoàn Dạ Hương

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 10A1 10A1 12C1 12C1 12C5 12C5
Thứ 3 10A1 12C5 12C1 12C1
Thứ 4 12C1 12C5 12C5
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7 HOP HOP HOP HOP HOP

Huỳnh Thanh Sơn

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4 12C6 12C2 10A6 10A2
Thứ 5 10A2 10A6 10A6
Thứ 6 12C2 10A2 12C2 12C2 12C6 12C6
Thứ 7 12C6 12C6 12C2

Hồ Thị Thu Trang

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 HOP 12C4 12C7 10A3
Thứ 3 HOP 10A8 12C7 12C7
Thứ 4 HOP
Thứ 5 HOP 10A8 12C4 12C4
Thứ 6 HOP 10A3 10A3 10A8 12C4 12C4 12C7 12C7
Thứ 7 HOP

Hoàng Anh Vũ

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 10A9 10A9 11B10 11B2
Thứ 3
Thứ 4 10A7 10A9 11B2 11B2 11B2 11B10
Thứ 5 10A7 10A7
Thứ 6 11B10 11B10
Thứ 7

Lê Thị Thanh Tâm

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 11B5 11B14
Thứ 3 11B6 11B15
Thứ 4 12C13 12C8 11B6 11B5
Thứ 5 11B15 11B14
Thứ 6 12C14 12C14
Thứ 7 12C13 12C8

Trần Thị Thanh Tâm

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 12C12 12C10 11B7 11B7 11B8
Thứ 4 11B12 11B13
Thứ 5 12C15 12C15 12C10 11B13 11B12
Thứ 6
Thứ 7 12C12 11B8

Trần Hạ Như

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7

Trần Thị Hương

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4 11B3 11B3
Thứ 5 11B3 11B3
Thứ 6
Thứ 7 11B4 11B4

Trần Thị Thu

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12C3 12C3
Thứ 3 11B9 11B11
Thứ 4 12C9 12C3 12C3
Thứ 5 12C9 12C11 11B1 11B1
Thứ 6 12C11 12C3 11B11 11B9
Thứ 7

Ngô Thị Vân Anh

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 12C1 12C1
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6 12C1 10A11 10A11 12C1 12C1
Thứ 7

Nguyễn Thị Ngọc An

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 10A2 10A2 10A2 12C3 12C3 12C3 12C3
Thứ 3
Thứ 4 12C3 12C14 12C14
Thứ 5 10A2 10A2
Thứ 6
Thứ 7

Bùi Quang Minh

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 10A3
Thứ 4 11B10 11B10
Thứ 5 10A3 10A3
Thứ 6 11B10 11B7
Thứ 7 11B7 11B7

Trần Thị Phương Oanh

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 11B1 11B15 11B15
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5 10A4 10A4 11B15 11B15
Thứ 6 10A4 11B15 11B1 11B1
Thứ 7

Ngô Đăng Khoa

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 10A10 10A10
Thứ 3 11B3 11B2
Thứ 4
Thứ 5 11B2 11B2
Thứ 6 10A10 10A10 11B3 11B3
Thứ 7

Nguyễn Vũ Lệ Hà

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12C4 12C4
Thứ 3
Thứ 4 12C15 12C15 12C4 12C4
Thứ 5
Thứ 6 10A12 10A12 12C13 12C4 12C4
Thứ 7 12C4 12C13

Vũ Văn Hữu

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4 12C9 11B9 11B6 11B8
Thứ 5 11B6 11B8 11B9
Thứ 6 12C9 11B8 11B6 11B9
Thứ 7

Nguyễn Thị Hà

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 11B5 11B5 11B5
Thứ 3 11B5 11B4 11B4
Thứ 4 12C11 12C11 12C12 11B4 11B5
Thứ 5
Thứ 6 12C12
Thứ 7

Trần Thị Thanh Thanh

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12C6 12C6 12C6 12C6 12C2
Thứ 3 12C2 12C2 10A5 10A5
Thứ 4
Thứ 5 12C6
Thứ 6 12C6 12C6 12C2 12C2
Thứ 7

Vương Đình Thông

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12C5 12C5 12C5
Thứ 3
Thứ 4 12C5 12C5 11B12 11B11 11B11
Thứ 5 11B12 11B12
Thứ 6 12C5 12C5
Thứ 7 11B11

Bùi Viên Mãn

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 10A13 10A13 12C7 12C7
Thứ 3
Thứ 4 12C7 12C7 12C10 12C10
Thứ 5 12C8 12C7
Thứ 6 10A13 10A13 12C8
Thứ 7

Dư Thị Mỹ Phương

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 10A1 10A1 10A1
Thứ 3 10A1 10A1 11B14 11B14
Thứ 4 11B13 11B13
Thứ 5 11B13 11B14
Thứ 6
Thứ 7

Trần Thị Hoa

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4 10A1 12C1
Thứ 5 12C1 10A1
Thứ 6 12C1 12C1
Thứ 7

Nguyễn Thị Mai Thi

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12C7 12C7 12C6 12C6
Thứ 3 12C14 12C9
Thứ 4 10A11 10A13 12C7 12C6 12C15
Thứ 5 10A11 10A13
Thứ 6 12C7 12C6
Thứ 7

Bùi Thị Hậu

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12C4 12C4
Thứ 3 12C4 12C11 10A10
Thứ 4 12C13 12C5
Thứ 5 12C12 12C3 10A10
Thứ 6 12C5 12C4 12C3 12C5 12C5 12C3 12C3
Thứ 7

Nguyễn Thị Hoài

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 10A5 10A5 10A5
Thứ 3 11B15 11B13
Thứ 4
Thứ 5 10A5
Thứ 6
Thứ 7 11B14 11B12

Phạm Thị Thanh Hải

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12C2 12C2 12C10 10A2
Thứ 3 12C8 10A2
Thứ 4 12C2 12C2
Thứ 5
Thứ 6 12C2 12C2
Thứ 7

Đặng Thị Như Thùy

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 10A4 10A4 10A4
Thứ 3 10A4 10A4 11B3 11B4
Thứ 4 11B2
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7

Nguyễn Thị Nguyệt

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 10A3 10A3
Thứ 3 11B5 11B6
Thứ 4 11B1 11B7
Thứ 5
Thứ 6 10A3 10A3
Thứ 7

Vương Anh Lưu

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 10A12 10A12 10A12
Thứ 3
Thứ 4 10A12 11B10 11B9
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7 11B8 11B11

Văn Thị Giang

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 10A6 10A6 12C2 12C2
Thứ 3 12C9 12C9 12C2 12C2
Thứ 4 12C9 12C9
Thứ 5 12C2 12C9 12C9
Thứ 6 10A6 10A6 12C2
Thứ 7

Phạm Thị Thúy Ái

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 11B1 11B1 11B1 11B1
Thứ 3 12C3 12C3 11B1 11B1
Thứ 4 12C11 12C11 12C11 12C11 12C3 12C3
Thứ 5 12C3 12C3 12C11 12C11
Thứ 6
Thứ 7

Dương Thị Ngọc Bích

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 11B7 11B4 11B4 11B4 11B4
Thứ 3
Thứ 4 12C15 12C15 12C15 12C15
Thứ 5 11B7 11B7
Thứ 6 12C15 12C15 11B4 11B4 11B7
Thứ 7

Nguyễn Thị Mỹ Chi

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12C1 12C1 12C1 12C1 12C10
Thứ 3 12C1 10A9 10A9
Thứ 4 12C1 12C1
Thứ 5 10A9 10A9 12C10 12C10
Thứ 6 12C10 12C1 12C10 12C10
Thứ 7

Trần Thị Ngọc Hiệp

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12C14 12C14 12C14 10A5 12C4 12C4
Thứ 3 12C4 12C14
Thứ 4 12C4 10A5 10A5
Thứ 5 12C14 12C14
Thứ 6 12C14 12C14
Thứ 7 12C4 12C4

Dương Thị Thanh Hoài

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12C5 12C5 11B3 11B3 11B3 11B3
Thứ 3 11B3 11B3 11B2 11B2
Thứ 4 12C5 12C5
Thứ 5 12C5 12C5 11B2 11B2
Thứ 6
Thứ 7

Trần Thị Thu Hồng

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12C8 12C8 12C8 HOP HOP
Thứ 3 12C8 10A1 10A1
Thứ 4 12C6 12C6 12C8 12C8
Thứ 5 10A1 12C6 12C6
Thứ 6 12C8 12C8 12C6 12C6 HOP HOP
Thứ 7

Trần Thị Khánh

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 10A4 10A4
Thứ 4 11B9 11B9
Thứ 5 10A4 11B9 11B9
Thứ 6
Thứ 7

Trần Thị Quang Khánh

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12C7 12C7 12C7 10A10 10A10
Thứ 3 12C7 10A10 10A10
Thứ 4 12C7 12C7
Thứ 5 12C7 12C7
Thứ 6
Thứ 7

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 11B14 11B14 11B14 11B14
Thứ 3 10A12 10A12 11B14 11B14
Thứ 4
Thứ 5 10A12 10A12
Thứ 6
Thứ 7

Nguyễn Thị Thúy Loan

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12C12 12C12 12C12 10A13 10A13
Thứ 3 10A13 10A13 12C12
Thứ 4 12C12 12C12
Thứ 5 12C12 12C12
Thứ 6
Thứ 7

Nông Thị Khánh Minh

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 10A7 10A7 10A7 10A7
Thứ 3 10A7 10A7 11B11 11B11 11B10
Thứ 4
Thứ 5 11B10 11B10
Thứ 6 11B11 11B11 11B10
Thứ 7

Nguyễn Trường Sơn

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 10A3 10A3 11B13 11B13
Thứ 4 11B13 11B12 11B12
Thứ 5 10A3
Thứ 6 11B13 11B12 11B12
Thứ 7

Huỳnh Thị Thanh Tín

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 10A11 10A11 10A11 10A11 11B6 11B6
Thứ 3
Thứ 4 11B15 11B15
Thứ 5 10A11 10A11 11B6
Thứ 6 11B6
Thứ 7 11B15 11B15

Nguyễn Thị Thanh Vân

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12C13 12C13 12C13 10A2
Thứ 3 10A2 10A2 12C13
Thứ 4
Thứ 5 12C13 12C13
Thứ 6 12C13 12C13
Thứ 7

Hoàng Quốc Việt

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 10A8 10A8
Thứ 3 10A8 10A8 11B8 11B8
Thứ 4 11B5 11B5
Thứ 5
Thứ 6 11B5 11B5 11B8 11B8
Thứ 7

Hoàng Thị Minh Tâm

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4 10A1 12C1 12C1 12C1 12C1
Thứ 5 10A1 10A1
Thứ 6 12C1 12C1
Thứ 7

Lê Thị Thanh Trà

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 10A10 10A5 12C9 12C9 12C9
Thứ 3
Thứ 4 10A10 10A5 12C9 12C9
Thứ 5 10A10 10A10 10A5
Thứ 6 12C9 10A5
Thứ 7

Phạm Thị Linh Sa

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 10A12 10A12 12C14 12C14
Thứ 3 10A11 12C14 12C14
Thứ 4 10A11 12C14 12C14
Thứ 5 10A12 10A12 10A11 10A11
Thứ 6
Thứ 7

Nguyễn Thị Bẩy

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 11B11 11B11 11B11 11B11
Thứ 3
Thứ 4 12C10 12C10 12C10 12C10
Thứ 5 11B11 11B11
Thứ 6 12C10 12C10
Thứ 7

Nguyễn Thị Anh Vui

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12C2 12C2 11B3 11B15 11B15
Thứ 3
Thứ 4 12C2 12C2
Thứ 5 12C2 12C2 11B15 11B3
Thứ 6 11B15 11B3 11B3
Thứ 7

Nguyễn Thị Bích Phượng

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 12C13 12C13 10A6 10A6
Thứ 4 10A6 10A4 10A4 10A3
Thứ 5 12C13 12C13 10A4 10A3 10A3
Thứ 6 12C13 12C13
Thứ 7

Trần Thị Phương Nga

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12C5 12C5 12C12 12C12
Thứ 3 12C12 12C12
Thứ 4 11B14 11B14
Thứ 5 11B14 11B14
Thứ 6 12C12 12C12 12C5 12C5
Thứ 7 12C5 12C5

Lê Vũ Phương Thảo

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 10A7 10A8
Thứ 4 12C4 10A7 12C4 12C4
Thứ 5 10A8 12C4
Thứ 6 10A7 10A8 12C4 12C4
Thứ 7

Trần Thị Thông

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 11B2 11B2 11B2 11B2
Thứ 3
Thứ 4 12C8 12C8 12C8 12C8
Thứ 5 12C8 12C8
Thứ 6 11B2 11B2
Thứ 7

Ninh Thùy Dương

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 12C7 12C7 12C11 12C11 11B1 11B1
Thứ 4 11B4 11B4
Thứ 5 11B1 11B1 11B4 11B4
Thứ 6 12C11 12C11 12C7 12C7 12C7 12C7 12C11 12C11
Thứ 7

Nguyễn Thị Ngọc Túy

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 11B6 11B6 11B8 11B7 11B7
Thứ 4 11B6 11B6
Thứ 5 11B7 11B8 11B8
Thứ 6 11B7 11B8
Thứ 7

Nguyễn Hồng Hưng Thịnh

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 11B13 11B13 11B13 11B13
Thứ 3
Thứ 4 12C3 12C3 12C3 12C3
Thứ 5 11B5 11B5
Thứ 6 11B13 11B13 11B5 11B5
Thứ 7 12C3 12C3

Bùi Thị Hồng Vân

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 10A13 12C15 12C15
Thứ 4 10A13 10A9 10A9
Thứ 5 10A13 10A13 10A9
Thứ 6 12C15 12C15
Thứ 7 12C15 12C15

Nguyễn Thị Trúc Ly

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 11B12 11B12 11B12 11B12
Thứ 3 12C6 12C6 11B12 11B12
Thứ 4 12C6 12C6 12C6 12C6
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7

Trịnh Thị Hằng

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 11B9 11B9 11B9 11B9
Thứ 3 11B10 11B10
Thứ 4 10A2
Thứ 5 10A2 10A2 11B10 11B10
Thứ 6
Thứ 7 11B9 11B9

Phạm Trúc Tú Uyên

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12C15 12C15
Thứ 3 12C15 12C8
Thứ 4 10A11 10A11 12C2
Thứ 5 10A6 12C15
Thứ 6 12C6 12C8 10A6 10A6 12C8 12C8
Thứ 7

Hoàng Thị Diệu Trang

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 10A4 10A4 12C14 12C14
Thứ 3 12C4 12C13 10A9
Thứ 4 12C12 12C12 12C13 12C13
Thứ 5 12C14 12C14 12C3
Thứ 6 12C13 10A9 10A9 12C12 12C12
Thứ 7

Lê Thị Hiền

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 11B9 11B10 11B6
Thứ 3
Thứ 4 10A1 10A2 10A3 10A3 10A8
Thứ 5
Thứ 6 10A8 10A8 10A2 10A1 11B8 11B7 11B2
Thứ 7

Lương Lan Hương

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 10A5 12C9 12C9
Thứ 4 10A12 10A5 12C10 12C11 12C9 12C9
Thứ 5 10A10 12C1
Thứ 6 12C11 12C10 10A10 10A5 10A12 12C11 12C11 12C10 12C10
Thứ 7

Lâm Diệu Thu

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4 11B12 11B3
Thứ 5 10A13 10A7 11B11 11B15 11B14
Thứ 6 10A13 10A7 10A7 11B1 11B4
Thứ 7 11B13 11B5

Nguyễn Thị Thanh Thùy(sử)

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 10A13 10A11
Thứ 3 10A13 10A12
Thứ 4 10A12 10A10 10A10
Thứ 5 12C7
Thứ 6 10A11 12C5
Thứ 7

Trịnh Xuân Khôi

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 11B8 11B12
Thứ 3 12C5 12C4 12C3 12C3 12C6 11B9 11B6
Thứ 4
Thứ 5 12C6 12C5 12C4 11B4 11B13 11B10
Thứ 6 11B5 11B7 11B11
Thứ 7

Thái Thị Yến

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12C11 12C12 12C12 12C11 12C11 12C10 12C10
Thứ 3 12C11 12C8 12C8 12C10 12C10
Thứ 4 12C2 12C1 10A13 10A6 10A6
Thứ 5
Thứ 6 12C7 12C1 10A13 10A13 12C12 12C12 12C8 12C8
Thứ 7 12C2 12C7

Phạm Thị Liên

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12C9 12C13 12C13 12C13 12C15 12C15
Thứ 3 12C15 12C15 10A4 10A11 10A11
Thứ 4 12C13 12C9 10A7 10A11
Thứ 5 10A7 10A4 10A9 10A9
Thứ 6 12C9 12C9 12C14 12C14
Thứ 7 12C14 12C14

Nguyễn Thị Thủy

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4 10A8 10A10 10A12 10A12 11B3 11B2 11B15
Thứ 5 10A5 10A12 10A8
Thứ 6 10A5 10A5 10A10 10A10
Thứ 7 11B1 11B14

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 10A10 10A4
Thứ 3 12C1 12C9 12C10 12C10
Thứ 4 10A5 10A5
Thứ 5 12C9 10A4 10A5
Thứ 6 10A10 10A10
Thứ 7

Đặng Thị Hằng

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 HOP HOP 12C14 12C15 12C8 12C8
Thứ 3 HOP HOP HOP HOP HOP
Thứ 4 12C8 10A6 10A8 10A8 10A9 12C14 12C14 12C15 12C15
Thứ 5 HOP HOP HOP HOP HOP
Thứ 6 10A6 10A7 10A7 10A9
Thứ 7 12C7 12C2 12C3

Trần Thị Huyền

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 12C10 12C4
Thứ 4 12C10 12C10 12C11 12C11
Thứ 5 11B2 11B11
Thứ 6 11B9 11B10 12C9 12C9
Thứ 7 12C11 12C9 12C5

Nguyễn Thị Thu Nở

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12C12 12C12 12C13 12C13
Thứ 3 11B4 11B5 11B15
Thứ 4 11B13 11B7 11B1 11B8
Thứ 5 12C13 12C1
Thứ 6 11B6 11B12 11B3 11B14
Thứ 7 12C12 12C6

Đinh Thị Nhung

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12C9 12C10 12C6
Thứ 3 12C14
Thứ 4 10A3 10A3 10A2 10A2 12C13
Thứ 5
Thứ 6 10A1 10A1 12C15 12C12 12C2
Thứ 7 12C8 12C11 12C7

Trần Văn Tân

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 11B4 11B11 11B6 11B6
Thứ 3 11B7 11B12 11B8 11B9
Thứ 4 11B7 11B11
Thứ 5 11B9 11B8 11B4
Thứ 6 11B12
Thứ 7 11B6 11B6

Hồ Nữ Kiều Nhi

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12C1
Thứ 3 11B1 11B5 11B5
Thứ 4 11B14 11B14 11B1
Thứ 5 12C5 11B13 11B13
Thứ 6 12C4 12C3 11B15 11B15
Thứ 7

Nguyễn Hoàng Minh Quang

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 12C2 12C5
Thứ 4 12C4 12C8 12C6
Thứ 5
Thứ 6 12C3 12C7
Thứ 7 12C1 11B2 11B2

Trần Ngọc Hưng

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 10A6 10A6 10A6
Thứ 3 10A6
Thứ 4 10A4
Thứ 5
Thứ 6 10A4 11B14 11B14 11B12 11B13 11B13
Thứ 7 11B12

Trần Văn Chung

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 10A9 10A9 10A9 10A7
Thứ 3 11B4 11B3
Thứ 4 10A9 10A7
Thứ 5 11B1 11B4 11B3
Thứ 6
Thứ 7 11B1

Hồ Phước Điền

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 10A8 10A8 10A8
Thứ 3
Thứ 4 10A5 11B6 11B8 11B7 11B7
Thứ 5 10A5 10A8 11B8 11B6
Thứ 6
Thứ 7

Kiều Minh Nhật

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 12C10 12C12 12C11 11B15 11B10
Thứ 4 11B11 11B10
Thứ 5
Thứ 6 11B15 11B11
Thứ 7 12C9

Nguyễn Lê Nguyên An

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4 12C14 12C13 11B9 11B5
Thứ 5 11B5 11B9
Thứ 6 12C15
Thứ 7

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 12C13 12C14 12C15
Thứ 4 10A2 10A3 10A4 10A5
Thứ 5 12C15 12C14 12C13
Thứ 6 10A5 10A4 10A3 10A2
Thứ 7

Vương Văn Thanh

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 11B1 11B2 11B3 11B4
Thứ 4 11B13 11B14 11B15
Thứ 5 11B4 11B3 11B2 11B1
Thứ 6 11B15 11B14 11B13
Thứ 7

Nguyễn Văn Hồng

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 11B9 11B10 11B11 11B12
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5 11B12 11B11 11B10 11B9
Thứ 6 10A1 10A3
Thứ 7

Nguyễn Văn Quyền

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 10A1
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6 10A1
Thứ 7

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 10A6 10A7 10A8 10A9
Thứ 3 12C1 12C2 12C4 12C5
Thứ 4
Thứ 5 12C5 12C4 12C2 12C1
Thứ 6 10A9 10A8 10A7 10A6
Thứ 7

Ngô Hoài Nam

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 11B5 11B6 11B7 11B8
Thứ 3 11B2 11B1 11B4 11B3
Thứ 4 11B8 11B7 11B6 11B5
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7

Lê Hon Đa

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 10A7 10A6 10A9 10A8
Thứ 3 12C9 12C10 12C11 12C12
Thứ 4 10A12 10A13 10A10 10A11
Thứ 5 12C12 12C11 12C10 12C9
Thứ 6
Thứ 7

Nguyễn Thị Tư

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4 11B7 11B8 11B5 11B6
Thứ 5 11B11 11B12 11B9 11B10
Thứ 6 11B15 11B14 11B13 10A4 10A5 10A2
Thứ 7

Bùi Thị Thu

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 10A10 10A11 10A12 10A13
Thứ 3 12C3 12C6 12C7 12C8
Thứ 4 10A13 10A12 10A11 10A10
Thứ 5 12C8 12C7 12C6 12C3
Thứ 6
Thứ 7

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Toán Toán Ngoại ngữ Hóa học Ngữ văn Toán
Thứ 3 Vật lí Địa lý Lịch sử Ngữ văn Địa lý Vật lí Vật lí Sinh học GDKTPL Lịch sử
Thứ 4 Ngữ văn Thể dục Lịch sử
Thứ 5 Quốc phòng
Thứ 6 Thể dục
Thứ 7 Toán Hóa học Địa lý Ngữ văn

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Hóa học Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Địa lý Vật lí Lịch sử Sinh học
Thứ 3 Ngữ văn Lịch sử Ngoại ngữ Địa lý Toán Ngoại ngữ Lịch sử Ngữ văn Toán Tin học
Thứ 4 Toán Ngữ văn
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7 Vật lí Ngoại ngữ Toán Toán

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 Toán Sinh học Toán Toán Toán Vật lí Toán Ngữ văn Địa lý Ngoại ngữ
Thứ 3 Ngoại ngữ Toán Toán Toán Ngoại ngữ Vật lí Sinh học Tin học Ngữ văn Ngữ văn
Thứ 4 Ngoại ngữ Quốc phòng Thể dục Địa lý
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7 Hóa học Hóa học Ngoại ngữ Tin học

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 Sinh học Toán Địa lý Ngoại ngữ GDKTPL Toán Sinh học Lịch sử Ngoại ngữ Hóa học
Thứ 3 Lịch sử Toán Hóa học Hóa học Hóa học Lịch sử Ngữ văn Ngữ văn Toán Vật lí
Thứ 4 Hóa học Ngữ văn
Thứ 5
Thứ 6 Thể dục
Thứ 7 Quốc phòng Ngoại ngữ Sinh học Toán Sinh học

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 Ngữ văn Hóa học CNN Vật lí Vật lí Hóa học Hóa học Toán Toán Ngoại ngữ
Thứ 3 Địa lý Ngữ văn CNN CNN Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngoại ngữ
Thứ 4 Toán Toán
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7 Lịch sử Toán Hóa học Vật lí

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 Vật lí Tin học Địa lý Ngoại ngữ GDKTPL Ngữ văn Tin học Sinh học Lịch sử Ngữ văn
Thứ 3 Ngữ văn Lịch sử Lịch sử Hóa học Toán Ngữ văn Ngữ văn Địa lý Toán Toán
Thứ 4 Lịch sử CNC
Thứ 5
Thứ 6 Thể dục Quốc phòng
Thứ 7 Ngữ văn Vật lí Sinh học Toán

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 Vật lí Hóa học Lịch sử Lịch sử Lịch sử Ngữ văn Toán Sinh học Hóa học Ngữ văn
Thứ 3 Toán Lịch sử Địa lý Toán Toán Ngữ văn Vật lí CNC Hóa học Toán
Thứ 4 Địa lý Tin học
Thứ 5
Thứ 6 Quốc phòng
Thứ 7 Ngữ văn Ngoại ngữ Tin học Ngữ văn

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 Hóa học Địa lý Địa lý Toán Lịch sử GDKTPL Toán Ngoại ngữ Ngữ văn Toán
Thứ 3 Tin học Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Toán Toán Ngữ văn Toán
Thứ 4 CNN Thể dục Vật lí
Thứ 5
Thứ 6 Thể dục Quốc phòng
Thứ 7 Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Địa lý

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 GDDP GDDP GDDP GDDP GDDP Ngoại ngữ Vật lí Địa lý Vật lí Toán
Thứ 3 GDDP GDDP GDDP GDDP GDDP Toán CNC GDKTPL Hóa học Địa lý
Thứ 4 GDDP Ngoại ngữ
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7 Toán GDKTPL Hóa học Địa lý

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 Thể dục Hóa học Vật lí Vật lí Địa lý GDKTPL
Thứ 3 Lịch sử Ngữ văn Lịch sử Ngữ văn Địa lý
Thứ 4 Hóa học Ngữ văn Ngữ văn Lịch sử Ngữ văn
Thứ 5 Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Vật lí
Thứ 6 CNC Địa lý Ngoại ngữ Tin học GDKTPL
Thứ 7 CNC Sinh học Hóa học Sinh học Hóa học

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 Thể dục Thể dục Hóa học Vật lí Vật lí Địa lý GDKTPL
Thứ 3 Lịch sử Ngữ văn Lịch sử Ngữ văn Địa lý
Thứ 4 Hóa học Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn
Thứ 5 Ngữ văn Toán Địa lý Ngoại ngữ Hóa học
Thứ 6 Vật lí Vật lí Ngoại ngữ Tin học Toán
Thứ 7 CNC Sinh học Hóa học Sinh học Hóa học

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7